← späť na kategóriu

Hosana na výsosti

Autor: C. Tuttle - palmový sprievod
Kategórie: iné, úvod, záver,
1. /: Ho[F]sana, ho[C]sana, [d]hosana na [B]výso[C]sti. :/

R: [B] Vyvy[C]šujeme [F]ťa, (ó, aleluja) [B] Ježiš, [C]vzývame [F]ťa, (ó, aleluja)
    [B] všetci [C]chválu ti [F]vzdá[A7]va[d]me, [B]hosana na [C]výsos[F]ti.

2. /: Sláva, sláva, sláva Kráľovi kráľov. :/